agriplaza-white-logo

Agrarische makelaardij voor de regio Zuidwest-Drenthe

AgriPlaza is actief als agrarische makelaar in de noordelijke provincies en midden-Nederland. Johan Sikken is de agrarisch makelaar en taxateur voor deze regio en kent de specifieke kenmerken van de regio waar iedere agrarisch ondernemer zijn voordeel mee kan doen.
Agriplaza icoon

Over de regio Zuidwest-Drenthe

De globale ligging van het gebied Zuidwest-Drenthe zijn de gemeenten Westerveld, De Wolden, Meppel en de voormalige gemeente Smilde, met centraal in het gebied de Drentsche Hoofdvaart welke vanaf Assen richting Meppel stroomt en via het Meppelerdiep uitmondt in het Zwarte Water bij Zwartsluis. De voormalige gemeente Smilde is als veenontginning ontstaan wat in het landschap nog goed te zien is door de aanwezigheid van wijken en lange opgaande percelen dalgrond welke voor het merendeel in gebruik is als bouwland. Een restant van dit veengebied over de Friese grens is niet ontgonnen en is nu Natura 2000 gebied “Het Fochtelooerveen”.
Drenthe
Naar het zuiden liggen de es- of brinkdorpen. Kenmerk van deze dorpen zoals Dwingeloo, Ruinen, Diever en Vledder zijn de rondom de brink gebouwde boerderijen. Van oorsprong waren dit gemengde bedrijven. De hoger gelegen gronden direct aan het dorp gelegen waren in gebruik als bouwland, de beekdalgronden waren te nat voor bouwland en waren in gebruik als hooiland. Vaak was het heideveld eigendom van de plaatselijke boermarke. Hier werden schapen geweid en heideplaggen gestoken welke dienden als strooisel laag in de potstallen. De zo gevormde mest werd gebruikt om de Esgronden te bemesten. Doordat dit proces decennialang op dezelfde wijze doorging ontstonden de kenmerkende hoge Enkeerdgronden met een dikke, vruchtbare teeltlaag. Gevolg van het vele plaggen was het verschralen van de veldgronden wat resulteerde in het verstuiven van het schrale zand. Om te voorkomen dat de dorpen onder het zand stoven, werden hele stukken door de overheid ingeplant met bos. Deze grote stukken bos zijn later omgevormd naar een meer natuurlijker bos en vormen nu o.a. de Natura 2000 gebieden Drents Friese Wold en het Dwingelderveld. Door de verdere ontginning van de heidevelden tot ca jaren 60 van de vorige eeuw en de sinds ongeveer dezelfde tijd opkomende ruilverkavelingen trokken de boeren weg uit de dorpen en kwam er tevens een einde aan het gemengde bedrijf. Het merendeel van de bedrijven in dit gebied zijn melkveehouderijen met vaak een ruime huiskavel grond bij het bedrijf.
Verder richting Meppel liggen de jongere wegdorpen Wapserveen, Ruinerwold en Nijeveen. Ook hier is het meest voorkomende bedrijf de melkveehouderij. Vaak worden in dit gebied percelen geruild met akkerbouwers voor de aardappelteelt. Vanaf Meppel tot in de kop van Overijssel wordt het landschap meer waterrijk wat goed te zien is aan de vele meren rond Giethoorn met grote natte natuurgebieden als de Wieden. Ook hier zijn de boeren weggetrokken uit de dorpen en hebben nu een veelal groter ontginningsbedrijf in bijvoorbeeld de Giethoornse Polder.
Johan

Makelaar en taxateur Zuidwest-Drenthe

Geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf in Hoogersmilde welke in maatschap met vrouw en zoon geëxploiteerd wordt met daarnaast nog een kleine vleesveetak. Door de directe betrokkenheid met de agrarische sector ben ik goed op de hoogte van actuele en de te verwachten regelgeving. Meedenkend aan praktische oplossingen voor boerenbedrijven zie ik als uitdaging in mijn werk. Als gecertificeerd taxateur en makelaar ben ik ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. Tevens ben ik als gewasschadetaxateur ingeschreven in het Nivre-VRT register.

Meer weten over de regio, de mogelijkheden en kansen voor u in Zuidwest-Drenthe?

Neem contact op met Johan Sikken.