Onteigening

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen dient de overheid grond aan te kopen. De overheid heeft de keuze uit verschillende instrumenten; de grond verwerven of de grond onteigenen. AgriPlaza geeft advies bij onteigening

Onteigening

Onteigenen is het ontnemen van grondeigendom. Dit wordt gedaan door de overheid in het belang voor het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving. Op deze grond worden bijvoorbeeld nieuwe woningen of nieuwe wegen gemaakt.

Wanneer mag de overheid onteigening toepassen

Jouw grond mag niet zomaar van je afgenomen worden. De overheid moet de grond eerst proberen te kopen. Als de grondeigenaar en de overheid hier beide mee akkoord gaat, spreek je over minnelijke onteigening. Je hebt als grondeigenaar dan volledig recht op de schadeloosstelling, maar de verkoop vindt plaats zonder tussenkomst van een rechter. Als er geen overeenstemming plaatsvindt, is er sprake van gerechtelijke onteigening. Bij gerechtelijke onteigening wordt je opgeroepen voor een dagvaarding. Hierbij is een deskundig jurist nodig.

Ik heb een deskundige jurist nodig

Onteigening

Onteigening in 4 stappen

Bestemmingsplan
De overheid schrijft een bestemmingsplan. Dit plan moet 6 weken ter inzage gelegd zodat belanghebbende hun mening kunnen geven en eventueel bezwaar kunnen maken.
Mogelijkheden analyseren
Vervolgens moeten de mogelijkheden geanalyseerd worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk is om de grond gedeeltelijk te onteigenen. De grondeigenaar kan er ook voor kiezen om in verweer te gaan.
Schade bepalen
De grondeigenaar krijgt schadevergoeding voor de grond die wordt onteigend. Dit wordt schadeloosstelling genoemd. Als grondeigenaar heb je recht op een vergoeding voor vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade zoals verhuiskosten.
Minnelijke of gerechtelijke onteigening
De overheid mag de grond niet zomaar van jou onteigenen. Er wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid tot aankoop van de grond. Ga jij akkoord met het bod van de overheid? Dan vindt er een minnelijke onteigening plaats. Als jullie niet tot overeenstemming komen volgt een onteigeningsprocedure, dit heet gerechtelijke onteigening.

Grondwerving (Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigening)

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen dient de overheid grond aan te kopen. Gezien de druk op de beschikbare ruimte wordt het grondverwervingsproces steeds complexer. Ook veranderingen in wet- en regelgeving spelen daarbij een rol. Bij de verwerving van grond heeft de overheid de keuze uit verschillende instrumenten. Grond minnelijk verwerven is het meest voor de hand liggende. Lukt dat niet, om welke reden dan ook, dan kan de overheid het middel onteigening toepassen.

Wij adviseren onder andere bij:

  • De nieuwbouw van woningen, bedrijventerreinen en infrastructurele projecten
  • Natuurontwikkeling en recreatie
  • Waterberging en dijkversterkingsprojecten
  • En de rentmeester begeleidt in het traject bij het vinden en verwerven van een passend vervangend agrarisch bedrijf

Wij helpen je tijdens de hele procedure.

Ik heb een deskundige jurist nodig

De rentmeester van AgriPlaza

Gerty Leeuwerik

Bij onteigening komen vele juridische aspecten kijken. De rentmeester van AgriPlaza heeft de deskundigheid in huis om jou bij te staan bij alle facetten die tijdens deze procedure komen kijken. Maximale opbrengst voor jou is het uitgangspunt. We begeleiden je gedurende het gehele traject.

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top