Agrarisch makelaar Zuidwest-Drenthe

AgriPlaza is actief als agri makelaar voor verschillende regio’s in Noord- en Midden-Nederland waaronder Zuidwest-Drenthe. Johan Sikken is de agrarisch makelaar en taxateur voor deze regio en kent de ins en outs waar iedere agrarische ondernemer zijn voordeel mee kan doen.

Makelaar voor akkerbouw én melkveehouderij

Gebied rond de Drentsche Hoofdvaart
De globale ligging van het gebied Zuidwest-Drenthe is de gemeenten Westerveld, De Wolden, Meppel en de voormalige gemeente Smilde, met centraal in het gebied de Drentsche Hoofdvaart, welke vanaf Assen richting Meppel stroomt en via het Meppelerdiep uitmondt in het Zwarte Water bij Zwartsluis.

Natura 2000 Het Fochtelooerveen

De voormalige gemeente Smilde is als veenontginning ontstaan wat in het landschap nog goed te zien is door de aanwezigheid van wijken en lange opgaande percelen dalgrond welke voor het merendeel in gebruik is als bouwland. Een restant van dit veengebied over de Friese grens is niet ontgonnen en is nu Natura 2000 gebied “Het Fochtelooerveen”.

Naar contactformulier

Johan Sikken

Makelaar en taxateur Zuidwest-Drenthe

Geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf in Hoogersmilde welke in maatschap met vrouw en zoon geëxploiteerd wordt met daarnaast nog een kleine vleesveetak. Door mijn directe betrokkenheid bij de agrarische sector ben ik goed op de hoogte van zowel huidige als toekomstige regelgeving.

Meedenkend aan praktische oplossingen voor boerenbedrijven zie ik als uitdaging in mijn werk. Als gecertificeerd taxateur en makelaar ben ik ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. Tevens ben ik als gewasschadetaxateur ingeschreven in het Nivre-VRT register.

Drenthe 1

Laat jezelf terugbellen

Vind jouw regiovertegenwoordiger

Neem contact op met agrarisch makelaar en taxateur Johan Sikken, makelaar en taxateur van Zuidwest-Drenthe. Of vind de juiste regiovertegenwoordiger van AgriPlaza in een andere regio:

Gebied met historische natuur

Gebied met gemengde bedrijven
Naar het zuiden liggen de es- of brinkdorpen. Kenmerk van deze dorpen zoals Dwingeloo, Ruinen, Diever en Vledder zijn de rondom de brink gebouwde boerderijen. Van oorsprong waren dit gemengde bedrijven. De hoger gelegen gronden direct aan het dorp gelegen waren in gebruik als bouwland, de beekdalgronden waren te nat voor bouwland en waren in gebruik als hooiland.

Eigendom van de plaatselijke boermarke

Vaak was het heideveld eigendom van de plaatselijke boermarke. Hier werden schapen geweid en heideplaggen gestoken welke dienden als strooisel laag in de potstallen. De zo gevormde mest werd gebruikt om de Esgronden te bemesten. Doordat dit proces decennialang op dezelfde wijze doorging, zijn de kenmerkende hoge Enkeerdgronden ontstaan met een dikke, vruchtbare teeltlaag. Gevolg van het vele plaggen was het verschralen van de veldgronden wat resulteerde in het verstuiven van het schrale zand. Om te voorkomen dat de dorpen onder het zand stoven, werden hele stukken door de overheid ingeplant met bos. Deze grote stukken bos zijn later omgevormd naar een meer natuurlijker bos en vormen nu o.a. de Natura 2000 gebieden Drents Friese Wold en het Dwingelderveld.

Ontginning

Door de verdere ontginning van de heidevelden tot ca jaren 60 van de vorige eeuw en de sinds ongeveer dezelfde tijd opkomende ruilverkavelingen trokken de boeren weg uit de dorpen en kwam er tevens een einde aan het gemengde bedrijf. Het merendeel van de bedrijven in dit gebied zijn melkveehouderijen met vaak een ruime huiskavel grond bij het bedrijf.

Melkveehouders en aardappeltelers

Verder richting Meppel liggen de jongere wegdorpen Wapserveen, Ruinerwold en Nijeveen. Ook hier is het meest voorkomende bedrijf de melkveehouderij. Vaak worden in dit gebied percelen geruild met akkerbouwers voor de aardappelteelt. Vanaf Meppel tot in de kop van Overijssel wordt het landschap meer waterrijk wat goed te zien is aan de vele meren rond Giethoorn met grote natte natuurgebieden als de Wieden. Ook hier zijn de boeren weggetrokken uit de dorpen en hebben nu een veelal groter ontginningsbedrijf in bijvoorbeeld de Giethoornse Polder.

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top