Juridisch advies

Bijstaan in een geschil, de juridische check van een overeenkomst, bezwaar maken tegen plannen of juridische bijstand tegen de overheid, voor al deze zaken kun je terecht bij onze rentmeester.

Juridisch advies op het gebied van agrarisch vastgoed

Heb jij een juridisch vraagstuk met betrekking tot agrarisch vastgoed? AgriPlaza houdt zich bezig met zaken als onteigening, pachtzaken, planschade, nadeelcompensatie, ruimtelijke ordening en het vestigen van zakelijk recht.

Rentmeester van AgriPlaza

Een rentmeester bemiddelt bij alle mogelijke vraagstukken omtrent landelijk en agrarisch vastgoed. Onze rentmeester is een breed georiënteerde vastgoedspecialist, werkzaam in het landelijke gebied en het overgangsgebied naar de stad. AgriPlaza is lid van de NVR. Dit betekent dat wij ons houden aan de gedragscode en regels voor permanente educatie. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit.

Kom eens kennismaken

Juridisch advies
Geef landbouw de plek die het verdient
Jouw bedrijf in vertrouwde handen
Platform voor de agrarisch ondernemer

Maak kennis met onze rentmeester Gerty

Juridisch advies nodig?

Onze rentmeester Gerty Leeuwerik is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van agrarisch vastgoed. Neem rechtstreeks contact op met Gerty of stuur je vraag naar AgriPlaza.

Juridisch advies liggende afbeelding

Pachtzaken

Naast het kopen en verkopen van grond, kun je de grond ook pachten of verpachten. Pacht en erfpacht zijn veel voorkomende vormen van (agrarisch) grondgebruik. Er zijn verschillende soorten vormen van pacht. De belangrijkste zijn:

 • Reguliere langdurige pacht van los land, gebouwen of een hoeve
 • 1-hectarepacht
 • Teeltpacht van los land
 • Geliberaliseerde pacht van los land, minder dan 6 jaar of langer dan 6 jaar
 • Erfpacht voor agrarische grond

Deze verschillende pachtsoorten zijn voor verschillende doeleinden geschikt. Elke pachtvorm heeft zijn eigen voorwaarden.

Advies pachtzaken

Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de (erf)pachter en de (erf)verpachter. Het pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied. Rentmeesters zijn deskundigen op het gebied van pachtwet en van (erf)pachtconstructies.

Wij kunnen onder meer adviseren op het gebied van:

 • Het kiezen van en omzetten naar de juiste pachtvorm
 • Het aangaan en beëindigen van de pachtovereenkomst
 • Juridische en fiscale aspecten bij het opstellen van pacht- en erfpactcontracten
 • De rechten en plichten van de pachter en verpachter
 • De verrekening van productie- en toeslagrechten
 • De waardering van gronden in verpachte staat
 • De verkoop van verpachte gronden en het omgaan met voorkeursrechten

Neem contact op met de rentmeester

Planschade

Structuur- en bestemmingsplannen zijn niet in beton gegoten. Ontwikkelingen in het stedelijk en landelijk gebied noodzaken de overheid om die plannen regelmatig onder de loep te nemen en eventueel te wijzigen. Bij planschade wordt de waardering van onroerend goed beoordeeld, ten gevolge van een planologische wijziging. Bijvoorbeeld wanneer nadien geluidsoverlast aan de orde is, afname van lichtinval of aantasting van de privacy. Zowel het overheidsorgaan dat het verzoek om planschade in behandeling neemt als de belanghebbende die schade ondervindt, schakelen in vrijwel alle gevallen een deskundige in.

Planschadetraject in het kort:

 • Indienen van een gemotiveerd verzoek om tegemoetkoming in de schade en voldoen van leges
 • Schadeobject opnemen inclusief de nabije omgeving
 • Bestemmingsplanvergelijking (situatie ervoor en erna) en marktonderzoek
 • Verzoek mondeling toelichten tijdens de hoorzitting
 • Opstellen en beoordelen van conceptadvies en definitief advies

Wij van AgriPlaza helpen je gedurende het traject om te komen tot een maximale planschadevergoeding.

Vraag adviesgesprek aan

Nadeelcompensatie

Door toedoen van de overheid lijden burgers en bedrijven regelmatig schade. Denk hierbij aan reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden aan wegen, dijken en bruggen. Ook grote infraprojecten zoals de verbouwing van een station of herinrichting van de binnenstad veroorzaken vaak overlast en schade. Ook dan doen beide partijen (de overheid en de belanghebbende) beroep op een deskundige.

Nadeelcompensatie in het kort:

 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Indienen van een gemotiveerde aanvraag tot nadeelcompensatie
 • Vergelijken van oude en nieuwe situatie en schadeberekening
 • Verzoek tot mondeling toelichten tijdens de hoorzitting
 • Definitief advies

Neem contact op met de rentmeester

Vestigen zakelijk recht

Kabels en leidingen lopen door de grond van eigenaren. Om dat mogelijk te maken dient over het algemeen een zakelijk recht te worden gevestigd waardoor de aankoop van grond niet noodzakelijk is. Het mogen gebruiken van de grond van een eigenaar/gebruiker is geregeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Wat doet de rentmeester?

De rentmeester voert de informatieve gesprekken en onderhandelingen namens de eigenaar/gebruiker van de grond met de initiatiefnemer. Hij brengt de gevolgen in kaart en stelt vast of de eigenaar/gebruiker eventueel recht heeft op een schadevergoeding of een tegemoetkoming in de schade. Ook kan hij worden ingeschakeld voor het opstellen en/of controleren van de benodigde overeenkomsten en (bijzondere) voorwaarden.

Vraag adviesgesprek aan

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top