Algemene voorwaardenHoofdstuk 1 : Algemene bepalingen

  1. Definities:
   – Diensten: Dienstverlening met betrekking tot landelijke vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed, agrarisch vastgoed en vastgoed met bestemming wonen in Nederland.
   – Onroerend goed: Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
   – Opdracht: Voor zover niet anders blijkt wordt onder opdracht verstaan het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.

  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten verricht door Agriplaza BV. Hierna Agriplaza.

  3. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

  4. De makelaar/taxateur van Agriplaza voert de door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar-taxateur de werkzaamheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.

  5. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Agriplaza verschuldigd zijn.

  6. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Agriplaza van het overlijden kennis krijgt. Artikel. 2.24 is hierop van overeenkomstige toepassing.

  7. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, is Agriplaza gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is ingevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Overeengekomen kosten aan derden kunnen in rekening worden gebracht.

  8. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en makelaar anders zijn overeengekomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane voorschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en Agriplaza kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane voorschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

  9. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, voorschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Agriplaza vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). De aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het aan honoraria, voorschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.

  10. Opdrachtgever en Agriplaza kunnen de wijze en/of het tijdstip van afrekening in de opdracht nader overeenkomen.

Hoofdstuk 2: Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

 1. Agriplaza draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Agriplaza, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transactie met betrekking tot onroerend goed.

 2. Een opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd. Bij ontbreken daarvan heeft Agriplaza geen recht op betaling van honorarium, voorschotten of onkosten, tenzij Agriplaza het bestaan van een opdracht alsnog kan bewijzen.

 3. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
  – Bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
  – Beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
  – Besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
  – Begeleiding bij de afwikkeling.

 4. Agriplaza onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat Agriplaza aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt de makelaar-taxateur van Agriplaza met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. De makelaar-taxateur van Agriplaza opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten. Bij het overleg stelt Agriplaza tevens de mogelijkheid aan de orde dar de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers van dezelfde makelaar-taxateur een overeenkomst tot stand, dan kan de makelaar-taxateur in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slecht ten opzichte van één van hen een recht op courtage ontlenen.

 5. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Agriplaza in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

 6. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Agriplaza bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Agriplaza behoudens in zoverre uitdrukkelijke andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Agriplaza om geen overeenkomsten tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien in strijd met dit artikel een overeenkomst tot stand komt, is de opdrachtgever courtage verschuldigd.

 7. Indien een opdrachtgever aan verschillende makelaars-taxateurs, waaronder ten minste één makelaar-taxateur van Agriplaza, opdracht geeft met betrekking tot hetzelfde object, dienen de makelaar-taxateurs, als zij met dit feit bekend zijn, een onderlinge afspraak te maken over de verdeling van de courtage en moet met de opdrachtgever afspraken worden gemaakt over de externe kosten. Gebeurt dit niet, dan is de opdrachtgever aan elke makelaar-taxateur courtage en externe kosten verschuldigd.

 8. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
  – vervulling door Agriplaza;
  – intrekking door de opdrachtgever;
  – teruggaaf door Agriplaza.
  Agriplaza heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
  Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Agriplaza respectievelijk te opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel. 2. 18, 19 en 20. Na het einde van de opdracht kunnen courtage verplichtingen ontstaan overeenkomst het bepaalde in art. 2. 10.

Courtage

 1. De opdrachtgever is aan Agriplaza courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Agriplaza verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever en de koopt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.

 2. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met art. 2.6 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Agriplaza aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht.

 3. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de makelaar/taxateur van Agriplaza op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.

 4. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Agriplaza en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een courtage verplichting overeenkomstig het bepaalde in art. 2. 10 ontstaat na het einde van de opdracht, de Agriplaza nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.

 5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerende goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

 6. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen patijden bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

 7. Ingeval Agriplaza door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de opdrachtgever de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.

 8. Met inachtneming van het bepaalde in art. 2. 11 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 9. De makelaar/taxateur van Agriplaza kan deeldiensten aanbieden, waarvoor een apart tarief tussen de makelaar/taxateur en opdrachtgever moet worden aangenomen.

Overige kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Agriplaza ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar/taxateur van Agriplaza tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 2. Onverminderd het in art. 2.18 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan Agriplaza een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 10% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs dan wel een vooraf overeenkomen andere vergoeding. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

 3. Opdrachtgever en Agriplaza kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in art. 2.19 van overeenkomstige toepassing verklaren voor het geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

Koop en verkoop

 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
  a. Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen.
  Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan jet bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
  b. Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding:
  De waarde welke aan het onroerende goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
  c. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken:
  Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
  d. Bij koop en verkoop van recht van erfpacht, dan wel van een opstal of erfpachtgrond:
  Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;
  e. Bij koop en verkoop van appartementsrechten:
  De koopsom van het appartementsrecht;
  f. Bij koop en verkoop van lidmaatschaprechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen:
  De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
  g. Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap:
  De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
  h. Bij ruilkoop:
  De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen.

 2. Met koop en verkoop wordt gelijkgesteld overeenkomsten
  a. van ruilkoop;
  b. van huurkoop;
  c. van koop en verkoop op afbetaling;
  d. van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  e. tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal;
  f. van Financial lease.

 3. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

 4. De courtage bij aan- of verkoop wordt verminderd met de eerder door de opdrachtgever met betrekking tot hetzelfde pand aan Agriplaza betaalde taxatiekosten, indien de transactie binnen één jaar na de taxatie plaatsvond.

Huur en verhuur

 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder de huursom verstaan: De prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastlicht en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben. Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat Agriplaza volgens eigen taxaties juist acht.

 2. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer als mogelijkheid opgenomen optiejaren over jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de courtage. Ingeval de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minder dan één jaar zonder dat uit de overeenkomst blijkt dat deze na het verstrijken van deze periode voor bepaalde tijd kan worden voortgezet, wordt de courtage berekend volgens een overeengekomen honorering op uurbasis.

 3. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
  a. pachtovereenkomsten;
  b. huur- ruilovereenkomsten;
  c. overeenkomsten tot ingebruikgeving;
  d. overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
  e. Andere vergelijkbare overeenkomsten zoals leasing.

 4. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van de makelaar/taxateur van Agriplaza moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen honorering bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

 5. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van het honorarium bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient de courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

 6. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.

 7. Voor het opmaken van een contract inzake een huurovereenkomst bij de totstandkoming waarvan Agriplaza niet betrokken was, wordt een vooraf overeengekomen vergoeding op uurbasis in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3: Taxatie

 1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.

 2. Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.

 3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. De makelaar/taxateur van Agriplaza aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. He staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen van derden, mits hij het verschuldigde honorarium aan Agriplaza heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat Agriplaza ten aanzien van de inhoud van het tapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. De makelaar/taxateur van Agriplaza stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met zijn opdrachtgever.

 4. Bij een opdracht aan meer makelaars/taxateurs gezamenlijk brengen deze makelaar/taxateurs gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de makelaar/taxateurs er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

 5. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
  a. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed:
  De getaxeerde waarde van het gehele onroerend goed.
  b. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie:
  De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.
  c. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen):
  Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis.
  d. Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden:
  De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft; de herbouwwaarde wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.
  e. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband:
  De onderhandse verkoopwaarde tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

 6. Het tarief wordt in rekening gebracht per object. Vormen de objecten echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het honorarium beschouwd als vormen zij één object.

 7. Bij taxatie ingevolge van een aan meer makelaar/taxateurs verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere makelaar/taxateur in rekening gebracht.

 8. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan Agriplaza een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

 9. Voorschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.

 10. De opdrachtgever is het verschuldigde honorarium verschuldigd zodra de taxatie is verricht dan wel het rapport is afgeleverd.

Hoofdstuk 4: Vastgoedmanagement

 1. Onder een opdracht tot vastgoedmanagement wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het ten behoeve van de opdrachtgever verlenen van diensten met betrekking tot een of meer aan de opdrachtgever toebehorende of onder zijn zeggenschap staande onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financiële middelen. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn. De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een vastgoedmanager:

  – Verzorging van de huurincasso
  – bemoeienis met bijkomende levenringen en diensten (administratieve verwerking, verrekening met huurder, controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten)
  – verzorging van de betaling van kosten en lasten
  – werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen; verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning, verzorging van controle en betaling van rekeningen)
  – verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten en andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties
  -verstrekking van adviezen.

 2. De vastgoedmanager draagt er zorg voor dat een opdracht tot vastgoedmanagement schriftelijk wordt vastgelegd.

 3. Het intrekken van een opdracht tot vastgoedmanagement dienst schriftelijk te geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van ten minste zes kalendermaanden in acht te worden genomen.

 4. Opdrachtgever en vastgoedmanager kunnen overeenkomen dat kosten, gemaakt in verband met verhuren van beheerde registergoederen, afzonderlijk en per geval in rekening worden gebracht.

 5. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld ingeval van extra inspanningen of het verlenen van diensten waarin deze voorwaarden niet voorzien, kan een speciale vergoeding worden overeengekomen tussen opdrachtgever en vastgoedmanager.

Hoofdstuk 5: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Agriplaza partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de makelaar/taxateur van Agriplaza is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Agriplaza het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Hoofdstuk 6: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Agriplaza.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top