agriplaza-white-logo

Stikstofregeling: opkoopregelingen LBV en LBV+ gepubliceerd

We vertellen u graag meer over de LBV/LBV+ regelingen voor veehouders. Leer meer over de voorwaarden en bekijk of uw bedrijf in aanmerking komt.

AgriPlaza hanteert namelijk een unieke formule voor haar dienstverlening. Deze is gevat in één korte zin: uw bedrijf in vertrouwde handen! Enthousiaste makelaar en regio adviseurs, taxateurs en specialisten maken dit waar. Zowel in Nederland als daarbuiten

Agriplaza icoon

Stikstofregeling: opkoopregelingen LBV en LBV+ gepubliceerd

Na een uitgebreide voorbereidingsperiode zijn de opkoopregelingen LBV en LBV+ onthuld. Deze regelingen maken deel uit van de landelijke aanpak piekbelasting, die het kabinet heeft geïnitieerd om de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. We vertellen u graag meer over de opkoopregelingen LBV en LBV+.

Landelijke aanpak piekbelasting

De landelijke aanpak, die vrijwillig is, focust zich op circa 3000 bedrijven die het meest bijdragen aan de stikstofneerslag in overbelaste en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze bedrijven, grotendeels agrarisch maar ook enkele industriële, hebben diverse opties om hun stikstofneerslag te verlagen. Agrarische ondernemers kunnen bijvoorbeeld besluiten tot extensivering, omschakeling, innovatie, verplaatsing of zelfs het stoppen van hun bedrijf – de laatste optie is doorgaans de meest ingrijpende en lastige beslissing voor boeren.

De regelingen voor ondernemers die hun emissies willen verlagen door te extensiveren, innoveren, omschakelen of verplaatsen, zijn momenteel nog niet gepubliceerd en zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Valt uw bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting?

Dit hangt af of uw bedrijf, met zijn locatie, tot de grootste stikstofneerslagveroorzakers behoort in kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden), zoals gedefinieerd in de aanpak piekbelasting (LBV+). Dit is het geval als uw bedrijf binnen een straal van 25 kilometer van overbelaste, stikstofgevoelige natuur minimaal 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven.

Indien uw bedrijf niet in aanmerking komt voor de LBV+, kan de LBV-regeling nog een alternatief zijn. Dit is het geval als de stikstofneerslag van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied een bepaalde waarde bereikt of overschrijdt.

Beide drempelwaarden kunnen anoniem worden berekend via de AERIUS Check om te controleren of u aan de drempelwaarde voldoet.

AERIUS Check

De AERIUS Check is een online rekeninstrument ontwikkeld door de Nederlandse overheid om inzichtelijk te maken hoeveel stikstofdepositie een bepaald project veroorzaakt. Het is onderdeel van het AERIUS-systeem dat specifiek is ontworpen om de impact van stikstofemissies op Natura 2000-gebieden te berekenen.

Het AERIUS-systeem wordt gebruikt door bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties om te bepalen of een bepaald project, zoals de bouw van een nieuwe fabriek of de uitbreiding van een boerderij, de toegestane stikstofneerslag overschrijdt. De AERIUS Check biedt een toegankelijk overzicht van de uitkomsten, waardoor gebruikers snel kunnen beoordelen of hun project in overeenstemming is met de Nederlandse stikstofregelgeving.

Voorwaarden LBV+

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een veehouder die zorgt voor varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren.
 • Er zijn geen bestaande afspraken over het beëindigen van uw veeteeltlocatie, en u heeft nog geen acties ondernomen om de locatie te sluiten.
 • Er is geen stikstofcapaciteit van uw vergunning beschikbaar gesteld voor andere activiteiten waarvoor toestemming van de natuur vereist is (extern salderen).
 • U heeft de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie berekend met de AERIUS Check, gebaseerd op het gemiddelde aantal landbouwdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft ondergebracht.
 • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie op een belast Natura 2000-gebied is minimaal 2500 mol. Dit gebied bevindt zich binnen een straal van 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. 2500 mol is de landelijke drempelwaarde voor de LBV+. Als u de AERIUS Check heeft ingevuld, kunt u controleren of uw locatie hieraan voldoet.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het exploiteren van een veehouderij.
 • Uw dierenverblijven, mest- en voeropslagruimten zijn de afgelopen 5 jaar continu in gebruik geweest. Korte perioden van leegstand hoeven niet noodzakelijkerwijs te leiden tot het afwijzen van een subsidieaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van een groep dieren.

Voorwaarden LBV

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent actief in de veehouderij, en u houdt varkens, melkvee, kippen of kalkoenen.
 • Er bestaan geen afspraken over het beëindigen van uw veeteeltbedrijf en u bent nog niet gestart met het proces van sluiting.
 • U heeft geen deel van de stikstofcapaciteit die uw vergunning biedt, toegekend aan andere activiteiten die natuurtoestemming vereisen (extern salderen).
 • Met behulp van de AERIUS Check berekent u de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie. Dit is gebaseerd op het gemiddeld aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw bedrijf had.
 • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie overschrijdt de drempelwaarde van een belast Natura 2000-gebied. Dit gebied is gelegen binnen 25 kilometer van uw bedrijf. Na het invullen van de AERIUS Check, kunt u zien of uw locatie aan een van de drempelwaarden voldoet.
 • U houdt zich aan de wettelijke voorschriften voor het runnen van een veehouderij.
 • De afgelopen 5 jaar waren uw dierenverblijven, mest- en voeropslagruimten continu in gebruik. Korte periodes van leegstand zijn geen geldige reden voor het weigeren van uw subsidieaanvraag. Overweeg bijvoorbeeld leegstand tussen twee cycli van dieren.

De belangrijkste voorwaarden voor de LBV/LBV+ zijn hierboven weergegeven, en aanvullende informatie over de verschillende regelingen kan gevonden worden op: https://www.aanpakstikstof.nl/aanpak-piekbelasting

Het AERIUS-systeem wordt gebruikt door bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties om te bepalen of een bepaald project, zoals de bouw van een nieuwe fabriek of de uitbreiding van een boerderij, de toegestane stikstofneerslag overschrijdt. De AERIUS Check biedt een toegankelijk overzicht van de uitkomsten, waardoor gebruikers snel kunnen beoordelen of hun project in overeenstemming is met de Nederlandse stikstofregelgeving.

De regelingen voor ondernemers die hun emissies willen verlagen door te extensiveren, innoveren, omschakelen of verplaatsen, zijn momenteel nog niet gepubliceerd en zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Hulp met de AERIUS Check

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de AERIUS Check, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Ze kunnen u ook helpen met aanvullende informatie over de verschillende regelingen.