agriplaza-white-logo

Juridisch advies van de rentmeester

Bijstaan in een geschil, de juridische check van een overeenkomst, bezwaar maken tegen plannen of juridische bijstand tegen de overheid, voor al deze zaken kunt u terecht bij onze rentmeester. Een rentmeester adviseert en bemiddelt bij alle mogelijke vraagstukken omtrent landelijk en agrarisch vastgoed. Onze rentmeester is een breed georiënteerde vastgoedspecialist, werkzaam in het landelijke gebied en het overgangsgebied naar de stad.
Juridische Zaken
Agriplaza icoon

Grondverwerving (Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigening)

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen dient de overheid grond aan te kopen. Gezien de druk op de beschikbare ruimte wordt het grondverwervingsproces steeds complexer. Ook veranderingen in wet- en regelgeving spelen daarbij een rol. Bij de verwerving van grond heeft de overheid de keuze uit verschillende instrumenten. Grond minnelijk verwerven is het meest voor de hand liggende. Lukt dat niet, om welke reden dan ook, dan kan de overheid het middel onteigening toepassen.
Rentmeesters adviseren partijen onder meer bij onteigening voor:
Bij grondverwerving komen vele juridische aspecten kijken. De rentmeester van AgriPlaza heeft de deskundigheid in huis om u bij te staan bij alle facetten die tijdens deze procedure komen kijken. Maximale opbrengst voor u is het uitgangspunt. We begeleiden u gedurende het gehele traject.

Pachtzaken

Naast het kopen en verkopen van grond, kunt u de grond ook pachten of verpachten. Pacht en erfpacht zijn veel voorkomende vormen van (agrarisch) grondgebruik, al dan niet de inclusief de op die grond staande boerderij. Er zijn verschillende soorten vormen van pacht.

De belangrijkste zijn:
Deze verschillende pachtsoorten zijn voor verschillende doeleinden geschikt. Elke pachtvorm heeft zijn eigen voorwaarden.
Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de (erf)pachter en de (erf)verpachter. Het pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied. Rentmeesters zijn deskundigen op het gebied van pachtwet en van (erf)pachtconstructies.

Zij kunnen onder meer adviseren op het gebied van:

Planschade

Structuur- en bestemmingsplannen zijn niet in beton gegoten. Ontwikkelingen in het stedelijk en landelijk gebied noodzaken de overheid om die plannen regelmatig onder de loep te nemen en eventueel te wijzigen. Bij planschade wordt de waardering van onroerend goed beoordeeld, ten gevolge van een planologische wijziging. Bijvoorbeeld wanneer nadien geluidsoverlast aan de orde is, afname van lichtinval of aantasting van de privacy. Zowel het overheidsorgaan dat het verzoek om planschade in behandeling neemt als de belanghebbende die schade ondervindt, schakelen in vrijwel alle gevallen een deskundige in.
Wij van AgriPlaza helpen u gedurende het traject om te komen tot een maximale planschadevergoeding.

Nadeelcompensatie

Door toedoen van de overheid lijden burgers en bedrijven regelmatig schade. Denk hierbij aan reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden aan wegen, dijken en bruggen. Ook grote infraprojecten zoals de verbouwing van een station of herinrichting van de binnenstad veroorzaken vaak overlast en schade. Ook dan doen beide partijen (de overheid en de belanghebbende) beroep op een deskundige.
Nadeelcompensatie in het kort:
De rentmeester van AgriPlaza ondersteunt u bij het gehele proces voor het aanvragen van nadeelschadecompensatie.De rentmeester van AgriPlaza ondersteunt u bij het gehele proces voor het aanvragen van nadeelschadecompensatie.

Ruimtelijke Ordening (RO)

Structuur- en bestemmingsplannen zijn niet in beton gegoten. Ontwikkelingen in het stedelijk en landelijk gebied noodzaken de overheid om die plannen regelmatig onder de loep te nemen en eventueel te wijzigen. Bij planschade wordt de waardering van onroerend goed beoordeeld, ten gevolge van een planologische wijziging. Bijvoorbeeld wanneer nadien geluidsoverlast aan de orde is, afname van lichtinval of aantasting van de privacy. Zowel het overheidsorgaan dat het verzoek om planschade in behandeling neemt als de belanghebbende die schade ondervindt, schakelen in vrijwel alle gevallen een deskundige in.

Vestigen zakelijk recht

Kabels en leidingen lopen door de grond van eigenaren. Om dat mogelijk te maken dient over het algemeen een zakelijk recht te worden gevestigd waardoor de aankoop van grond niet noodzakelijk is. Het mogen gebruiken van de grond van een eigenaar/gebruiker is geregeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Werkzaamheden van de rentmeester: De rentmeester voert de informatieve gesprekken en onderhandelingen namens de eigenaar/gebruiker van de grond met de initiatiefnemer. Hij brengt de gevolgen in kaart en stelt vast of de eigenaar/gebruiker eventueel recht heeft op een schadevergoeding of een tegemoetkoming in de schade. Ook kan hij worden ingeschakeld voor het opstellen en/of controleren van de benodigde overeenkomsten en (bijzondere) voorwaarden.
Een zakelijk recht kan gevestigd worden voor onder andere:
Gerty

Juridisch advies nodig?

Onze rentmeester Gerty Leeuwerik is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van agrarisch vastgoed. Neem rechtstreeks contact op met Gerty of stuur uw vraag naar AgriPlaza.
NVR-logo
Rentmeester-logo